Voorwaarden

1
ALGEMENE VOORWAARDEN VANDEPUNT FILMPRODUCTIES
ARTIKEL 1 Begripsbepalingen en toepasselijkheid
.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
a. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die aan de producent opdraagt werkzaamheden te verrichten;
b. Producent: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die vervolgens opdracht van de opdrachtgever aanvaardt en uitvoert of laat uitvoeren;
c. Opdracht: de overeenkomst waarbij de producent zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij de opdrachtgever zich jegens de producent verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten;
d. Ontwerp: de synopsis, het scenario, het draaiboek en al datgene wat ten grondslag ligt aan een te vervaardigen of te bewerken audiovisueel werk;
e. Productie: het op basis van een ontwerp vervaardigen of bewerken van een audiovisueel werk
f. Audiovisueel werk: een reeks bewegende beelden dan wel een reeks opvolgende en onderling samenhangende beelden, al dan niet te voorzien van geluid en ongeacht de wijze waarop deze zijn vastgelegd of worden
verspreid.
ARTIKEL 2 Totstandkoming opdracht
.1 De opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de producent.
ARTIKEL 3 Uitvoering opdracht door de producent
.1 De producent zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.
.2 Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartoe niet leent en partijen anders dan overeengekomen kunnen de werkzaamheden van de producent ter uitvoering van de opdracht de volgende fasen bevatten:
a. het maken van een synopsis;
b. het maken van een scenario;
c. het maken van opnamen;
d. het maken van een off-line montage;
e. het maken van een on-line montage met geluidsnabewerking.
.3 Indien overeengekomen zal na afloop van elk der fasen de producent de opdrachtgever rapporteren. Elke fase eindigt en een volgende fase vangt aan door goedkeuring door de opdrachtgever van de rapportage. Goedkeuring wordt
geacht verleend te zijn indien de opdrachtgever binnen 8 dagen na schriftelijke uitnodiging daartoe niet schriftelijk te kennen geeft welke wijzigingen hij in welke fase met inachtneming van artikel 3 lid 6 wenst te zien aangebracht. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen wordt andermaal gerapporteerd en om goedkeuring verzocht.
.4 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. De producent is slechts niet gebonden aan (oplevering) termijnen indien deze door bij het aangaan van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. In ieder geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een
2
excessieve overschrijding van termijnen kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomsten, met inachtneming van het bepaalde artikelen 8 en 9.
.5 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt oplevering doordat de producent de opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt van vertoninggereed audiovisuele werk in on-line montage met geluidsnabewerking voor vertoning beschikbaar te houden met het verzoek het audiovisuele werk goed te keuren.
.6 De opdrachtgever kan slechts wijzigingen op wezenlijke punten van het ter goedkeuring aangebodene verlangen indien de uit deze wijzigingen voortvloeiende kosten volledig door de opdrachtgever voldaan zullen worden tenzij de producent aantoonbaar op essentiële punten is afgeweken van de daaraan voorafgaande goedgekeurde of vastgestelde fase. Het alsdan gewijzigde zal op een nader overeen te komen tijdstip conform deze voorwaarden ter goedkeuring worden aangeboden.
.7 De producent draagt zorg voor het verkrijgen van de eventueel vereiste toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging voor het overeengekomen verspreidingsgebied van alle bij de productie of ontwerp betrokken rechthebbende, auteurrechthebbende hieronder begrepen. Mechanische reproductierechten (vertoningrechten) voor openbaarmaking van de in de productie vastgelegde muziek zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd en komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
.8 De producent zal voor zijn rekening en op de door de producenten gebruikelijke voorwaarden het materiaal en de productiekosten tegen de gebruikelijke risico’s verzekeren en voorts zich tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekeren voor
een termijn ingaande op de dag van de ondertekening van de overeenkomst tot de werkelijke opleveringsdatum. Op verzoek van de opdrachtgever kan de
producent nadere verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever sluiten. De producent zal op eerste verzoek van de opdrachtgever deze een gewaarmerkt afschrift van de betreffende polissen of ander bewijsmateriaal doen toekomen.
ARTIKEL 4 Prijs, betaling, zekerheidsstelling
.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), reis/verblijfskosten van crew en acteurs, catering en meerwerk.
.2 Alle prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voor de producent onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorzienbare kostenstijgingen wordt in elk geval gerekend:
a. onvoorzienbare tussentijdse wettelijk voorgeschreven kostenprijsverhogende maatregelen;
b. op het tijdstip aanbevolen onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van productiemateriaal, huren en dergelijke;
c. vertraging ontstaan door het in gebreke blijven van de opdrachtgever.
Wettelijke heffingen welke (hoger of lager) gewijzigd worden na het verlenen van de opdracht komen voor rekening van respectievelijk ten bate van de opdrachtgever.
.3 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal
de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in gebreke blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte
3
bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de producent evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen deze onkosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
.5 Indien de kredietwaardigheid van een partij daartoe aanleiding geeft, kan de wederpartij nadere genoegzame zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien een partij na een daartoe door de wederpartij gestelde redelijke termijn weigerachtig blijft genoegzame zekerheid te verschaffen, geldt dit als een tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen en als voldoende grond om de overeenkomst op de in de artikel 12 lid 2 omschreven wijze te ontbinden.
ARTIKEL 5 Geheimhouding
.1 Iedere partij zal de haar uit hoofde van deze overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie, ontwerpen en offertes van de producent hieronder begrepen, geheim houden en voorts alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde de informatie geheim te houden.
.2 Indien partijen bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van derden zullen zij deze derden gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen.
ARTIKEL 6 Medewerking van de opdrachtgever
.1 Vanwege de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de opdrachtgever de producent steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen. Gevraagde goedkeuringen zal de opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden.
.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.
.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking aan de producent staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft de producent het recht de uitvoering van de overeenkomst op de schorten en conform het bepaalde artikel 4 lid 2 het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
ARTIKEL 7 Eigendom en eigendomsvoorbehoud
.1 Het door de producent opgenomen beeld- en geluidsmateriaal blijft, ongeacht of dit in de productie verwerkt is, eigendom van de producent.
.2 Elke eigendomsoverdracht, verlening van rechten of overdracht van rechten uit hoofde van deze overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarden dat alle bedragen,
– die de tegenprestatie vormen voor door de producent aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of
– die verschuldigd zijn uit hoofde van enig tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, volledig aan de producent zijn voldaan.
4
ARTIKEL 8 Overmacht
.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid van de producent
.1 De producent is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van de personen waarvan de producent zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
.2 Iedere aansprakelijkheid van de producent voor enig andere vorm van schade is uitgesloten waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. De producent is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie, medewerking of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door de producent gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij de producent heeft gemeld.
ARTIKEL 10 Vrijwaring
.1 De producent vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van hun intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart de producent de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van auteursrechtelijke beschermde werken in de productie.
.2 De opdrachtgever vrijwaart de producent voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten, et cetera, waarvan de producent het schadeveroorzakend of inbreukmakend karakter in redelijkheid
niet kan beoordelen.
ARTIKEL 11 Auteursrechten
.1 Het auteursrecht op werken, op ontwerpen en op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij de producent of diens licentiegevers.
.2 De producent mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk. Tevens is de producent gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en/of audiovisueel werk. De opdrachtgever zal indien de producent zulks nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het copyrightsymbool, de productiecode, de naam van de producent en het jaar van de eerste openbaarmaking.
.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent en/of diens licentiegever de door de producent aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.
.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
5
de producent de door de producent geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied en de verspreidingswijze conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming en de wijze van verspreiding niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming en verspreidingswijze.
.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens begrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van de producent door de producent aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
.8 De producent is te allen tijde gerechtigd het uiteindelijke audiovisuele werk en/of het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal, ongeacht of dit in de productie verwerkt is, te hergebruiken, integraal openbaar te maken en te verveelvoudigen door middel van het insturen van het audiovisuele werk naar nationale en internationale filmfestivals, het aanbieden bij: binnen- en buitenlandse televisiestations, nationale en internationale bioscopen, nationale en
internationale distributeurs.
ARTIKEL 12 Herroeping en tussentijdse beëindiging
.1 Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept is de producent gerechtigd tot een zoveel mogelijk in onderling overleg vast te stellen schadeloosstelling op basis van de volgende elementen:
a. alle door de producent tot het tijdstip van de herroeping gemaakte out of pocket kosten, vermeerderd met eventueel verschuldigde “cancellation fees” van gecontracteerde freelancers;
b. alle door de producent tot het tijdstip van de herroeping gemaakte uren tegen het gebruikelijke tarief;
c. een gebruikelijk percentage overheadkosten over de som van a. en b.;
d. gederfde winst;
e. schadeloosstelling in geval van leegloop van creatief en technisch personeel.
.2 De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij; rechtelijke tussenkomst is niet vereist.
.3 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds een prestatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst
slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door de producent nog niet is uitgevoerd. Bedragen die de producent voor de ontbinding heeft gefactureerd i.v.m. hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
.4 In afwijking van het bepaalde lid 2 van dit artikel kan een partij, zonder enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen:
6
a. indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. indien aan de wederpartij –al dan niet voorlopig- surseance wordt verleend;
c. indien de wederpartij anderszins niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
ARTIKEL 13 Beperkingen geldigheid
.1 Het in deze voorwaarde bepaalde geldt slechts voor zover dat in overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Mocht enige bepaling van deze voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat niet de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in
een wel geldige bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekkingen.
ARTIKEL 14 Nederlands recht
.1 Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan
Nederlands recht onderworpen.
ARTIKEL 15 Geschillen
.1 Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door de Raad van Arbitrage voor het Film- en Bioscoopbedrijf in Nederland beoordeeld. Dit conform de bepaling van het arbitrageregelement zoals dit laatstelijk is vastgesteld door de Nederlandse Federatie voor Cinemafotografie.
Gemert, 2 december 2013